thiết kế vỏ hộp đẹp

Thiết kế vỏ hộp thuốc chuyên nghiệp, uy tín

Thiết kế vỏ hộp thuốc chuyên nghiệp, uy tín

Một bao bì sản phẩm nói chung phải đáp ứng được các yếu tố: – Bảo quản, bảo vệ được hàng hóa – Nêu được tính chất, đặc điểm, phân loại hàng hóa – Nêu được thương hiệu, nguồn gốc